Farby na podvozok auta

Ak hľadáte ten najlepší darček pre svojich blízkych, kúpte im HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1 RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L. Alebo si tiež prejdite celú kategóriu a inšpirujte sa širokou ponukou.

Ak si potrpíte na kvalitu, na profihifi.sk ste správne. Nájdete u nás množstvo overených produktov z kategórie farby na podvozok auta, ktoré s istotou splnia vaše očakávania a požiadavky.

Hľadáte ľanové oleje? U nás nájdete toto všetko a mnoho iných produktov. V kategórii farby na podvozok auta si môžeš vybrat z širokej ponuky.

Pokiaľ je tovar z kategórie farby na podvozok auta skladom u partnera, môže Vám robiť radosť už za 2 dní!

Ľudia tiež hľadajú tieto produkty:

Presto protihluková doska 25x50cm strieborná 25x 50 cm

Protihluková doska Presto je samolepiaca asfaltová tlmiaca fólia na báze kvalitného polymérového bitúmenu a špeciálnych plnív. Fóliu možno ľahko upevniť na profily vďaka dobrej prispôsobivosti pri izbovej teplote. Táto fólia je samolepiaca s lepidlom bez riedidla. Priľnavá strana je chránená krycím materiálom. Strana s fóliou má pokrývku z laminovaného rúna (hliníkovo-strieborný) so stabilizujúcim účinkom.Vlastnosti výrobku• Farba: hliníkovo strieborná alebo čierna• Zápach: asfalt • Hrúbka: 2,2 mm• Konzistencia: pevná doska, pružná • Max. tepelná stabilita: 100 ° • Stála tepelná stabilita: 80 ° C • Mrazuvzdornosť: -30 ° C• Akustický stratový faktor:> 0,14• Odolnosť proti nárazu v studenom stave: podľa  DIN 53521Oblasti použitia• Stavba, napr .: fasády, hliníkové okenné parapety, vzduchové potrubia• Strojárstvo • Stavba zariadenia • Konštrukcia vozidiel

Do obchodu
HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1 RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L

Jednovrstvová alkydová farba, ktorá vytvára základný a vrchný náter v jednom. Je rýchloschnúca a určená najmä na náter podvozkových častí automobilu, kovových konštrukcií, klampiarskych prvkov a pod. Vďaka obsahu inhibítora korózie je zaistená vynikajúca odolnosť natretých povrchov proti korózií. Výdatnosť:  - 13 - 16 m2/L Riedenie: - BODY 767 (štetec a valček - 10% , striekanie - 25%) Tuženie:  - netuží sa Príprava podkladu  Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, starých nesúdržných náterov a vzniknutej hrdze.Povrchy obrúste a odmastite pomocou Antisil 770. Aplikácia Farbu narieďte podľa spôsobu aplikácie.Pri nátere najskôr natrite problematické miesta (zvary, spoje, rohy, hrany) a potom aplikujte farbu na celú plochu.Doba schnutia náteru je cca 5-6 hodín. Aplikujte v dvoch vrstvách. Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla C6000.Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. Výstražné piktogramy Výstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje Cobalt (II) salts. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu

Najhľadanejšie