Prímesi do stavebných hmôt

AUSTIS ETERNAL - Kremičité plnivo do podlahových náterov 4,8 kg

Kremičité plnivo vhodné k zvýšeniu drsnosti povrchu natieraných betónových podláh. Vyznačuje sa vysokou čistotou a tvrdosťou. Je vhodné do náterov použitých pre náter podláh v skladoch, predajniach, dielňach, garážach, výstavných priestorov a pod. Uplatňuje sa aj v ďalších prípadoch, ktoré vyžadujú vysoko čisté a tvrdé inertné plnivo.  Spotreba:  - 0,05 - 0,2 kg / kg náterovej hmoty - 1 kg / 1 kg pri použití Eternal Komfort Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, očistený od voľných mechanických nečistôt a mastnoty.  Aplikácia  Pri príprave samonivelačnej stierkovej hmoty pridávajte plnivo za stáleho miešania do natuženej zmesi Eternal Komfort a miešajte 5 minút. Pripravenú hmotu nechajte odstáť 5 minút, krátko premiešajte a môžete aplikovať. Hmotu vylejte na podlahu a pomocou nerezového hladidla naneste na podklad. Doba spracovateľnosti pripravenej hmoty je do 2 hodín - z tohto dôvodu odporúčame pripraviť si také množstvo hmoty, ktoré je možné spracovať v danom čase.  Povrchová úprava je plne zaťažiteľná po 5-7 dňoch.  Plnivo je možné použiť aj k zvýšeniu povrchovej drsnosti podkladových náterov - Eternal Stabil, Eternal Epoxy Stabil, Eternal Rop-Izol, Eternal na bazény.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov 1 l hnedá

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu.  Aplikácia  Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie.  Čistenie  Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

Viac info Cena
DENBIT U - Asfaltová opravná stierka cierna 5 kg

Hotová plastická hmota vo forme pasty pre opravu poškodených miest a vyplňovanie zvyškov strešných krytín. Je možné ju použiť aj na mierne vlhký podklad. Má výbornú odolnosť pri deformácií podkladu, odolná voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym látkam nachádzajúcich sa v zemi.  Spotreba: - cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mm Druh podkladu  Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle.  Príprava podkladu  Podklad musí byť súdržný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Očistite miesto určené na opravu od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častíc. Nasiakavý podklad pre zvýšenie priľnavosť ošetrite penetračným náterom BenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne je možné pristúpiť k chýbajúcej hydroizolácií.  Aplikácia  Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta nanesením DenBit U pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť.  Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov  Odmastite povrch plechu a ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP.Po zaschnutí penetrácie naneste DenBit u pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť.  Obmedzenie  Nepoužívajte pri kontakte s polystyrénom a dechtovými lepenkami. Nie je vhodný pre interiéru vzhľadom na obsah rozpúšťadiel - dlhodobý nepríjemný zápach.  Čistenie náradia  Náradie po použití umyte technickým benzínom. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt 1 l nažltlá

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety.  Spotreba: - 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C - 1,5 L / 100 kg cementu do -10°C Aplikácia  Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia je nutné dôkladne miešanie cca 2 minúty pri 1 m3 zmesi. Teplota betónu pri príprave nesmie poklesnúť pod +5°C, lepšie však po +10°C. Pri betónovaní za nízkych teplôt je nutné postupovať podľa zásad pre betonáž pri nízkych teplotách. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu.  Čistenie  Materiál umyte ihneď po použití vodou. 

Viac info Cena
Zimná prísada pre betonáž za nízkych teplôt 1 l nažltlá

Transparentná až mierne nažltlá kvapalina, ktorá zlepšuje spracovateľnosť betónov. Urýchľuje tvrdnutie a zároveň umožňuje spracovateľnosť betónov a cementov pri teplotách až do -10°C.Vhodná pre predpätý betón, železobetónové konštrukcie, či pre urýchlenie fázy tvrdnutia. Spotreba:- cca 0,32 L/ 50 kg cementu pri teplote +5°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody.Dobu miešania je nutné predĺžiť o cca 2-3 minúty z dôvodu rovnomerného rozloženia prípravku a homogenizácií betónovej zmesi. Teplota betónu nesmie klesnúť pod +5°C, lepšie však pod +10°C.Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. 

Viac info Cena
DENBIT U - Asfaltová opravná stierka cierna 10 kg

Hotová plastická hmota vo forme pasty pre opravu poškodených miest a vyplňovanie zvyškov strešných krytín. Je možné ju použiť aj na mierne vlhký podklad. Má výbornú odolnosť pri deformácií podkladu, odolná voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym látkam nachádzajúcich sa v zemi.  Spotreba: - cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mm Druh podkladu  Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle.  Príprava podkladu  Podklad musí byť súdržný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Očistite miesto určené na opravu od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častíc. Nasiakavý podklad pre zvýšenie priľnavosť ošetrite penetračným náterom BenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne je možné pristúpiť k chýbajúcej hydroizolácií.  Aplikácia  Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta nanesením DenBit U pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť.  Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov  Odmastite povrch plechu a ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP.Po zaschnutí penetrácie naneste DenBit u pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť.  Obmedzenie  Nepoužívajte pri kontakte s polystyrénom a dechtovými lepenkami. Nie je vhodný pre interiéru vzhľadom na obsah rozpúšťadiel - dlhodobý nepríjemný zápach.  Čistenie náradia  Náradie po použití umyte technickým benzínom. 

Viac info Cena
DETECHA Protišmyková prísada do farieb na podlahu 250 g

Špeciálna prísada do náterových hmôt zlepšuje protišmykové vlastnosti natieraných povrchov. Prípravok vytvára ľahko zdrsnený povrch, ktorý znižuje riziko pošmyknutia, zvyšuje mechanickú pružnosť podkladu a Non-Slip eliminuje hluk z pneumatík pri parkovaní vozidiel. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné použitie - garáže, dielne, sklady, parkovacie stany, chodníky, bazény, pivnice, schodištia, balkóny či terasy.  Po primiešaní do farby prísada nesadá na spodok farby. Použitie prísady ľahko zmatní natretý povrch.  Spotreba:  - 250g na 5kg natuženej hmoty  Príprava podkladu  Náter s protišmykovou prísadou je možné aplikovať na betón, stierku a poprípade aj na natreté plochy. Nenatierané plochy musia byť vopred ošetrené penetráciou. Nesavé plochy alebo už natreté plochy nie je potrebné penetrovať.  Spôsob spracovania vsypu do Epoxybanu  Na nový betón naneste najskôr penetračný náter. Penetráciu vykonávajte podľa návodu uvedeného na obale. Zložku A dobre rozmiešajte mechanickým miešadlom. Prisypávajte, za stáleho miešania potrebné množstvo protišmykovej prísady. Po opatrnom a dôkladnom premiešaní postupne pridávajte zložku B s tužidlom a všetko spolu dôkladne premiešajte v celom objeme až kým nevznikne homogénna hmota. Priemerná doba miešania elektrickým miešadlom je cca dve minúty.  Zaťažovanie  Natretá podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. Vyzretá a pripravená na plné zaťaženie je za cca 5-7 dní.  Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieŠkodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2 Prvky označeniaPokyny pre bezpečné zaobchádzanieP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P260 Nevdychujte prach.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platnom znení.

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Prísada do omietky proti vlhkosti 1 l nažltlá

Multifunkčný prípravok určený pre cementové a vápenno-cementové omietky, škárovanie i prípravu sanačných omietok na vlhké murivo. Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti, znižuje riziko výskytu plesní, výkvetov a zvyšuje priľnavosť k podkladu.  Spotreba: - 0,5-1 L/ 50 kg suchej zmesi cementu a vápna Príprava podkladu  Sanovaný podklad musí byť súdržný, dokonale zbavený pôvodnej omietky, všetkých nečistôt a prachu.  Aplikácia  Starú omietku je nutné celoplošne odstrániť na pôvodné murivo až do výšky cca 100 cm nad hranicu vystupujúcej vlhkosti. Ložné i zvislé škáry muriva je potrebné mechanicky vyškrabnúť do hĺbky cca 2 cm. Poškodené murovacie prvky je nutné opraviť murovacou maltou alebo celkom nahradiť. Prísadu pridávajte súčasne so zmesovou vodou alebo ihneď po nej, za stáleho miešania pridávajte piesok, cement prípadne vápno. Čistenie Náradie po použití očistite vodou. 

Viac info Cena
Zimná prísada pre betonáž za nízkych teplôt 5 l nažltlá

Transparentná až mierne nažltlá kvapalina, ktorá zlepšuje spracovateľnosť betónov. Urýchľuje tvrdnutie a zároveň umožňuje spracovateľnosť betónov a cementov pri teplotách až do -10°C.Vhodná pre predpätý betón, železobetónové konštrukcie, či pre urýchlenie fázy tvrdnutia. Spotreba:- cca 0,32 L/ 50 kg cementu pri teplote +5°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody.Dobu miešania je nutné predĺžiť o cca 2-3 minúty z dôvodu rovnomerného rozloženia prípravku a homogenizácií betónovej zmesi. Teplota betónu nesmie klesnúť pod +5°C, lepšie však pod +10°C.Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 1 kg mliečne biela

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov.  Spotreba: - cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podklade Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častí prachu, mastnôt a oleja.  Aplikácia  1. Príprava polymérovápennej malty:  Malta sa pripraví z vápenného hydrátu a piesku obvyklým spôsobom. Dávkuje sa cca 10% koncentrátu na obsah hydrátu a súčasne sa zníži dávka vody na potrebnú konzistenciu. Malta ma zvýšenú prídržnosť k podkladu, vyššiu pevnosť a pružnosť.  2. Malty so zvýšenou odolnosťou:  Stavebná hmota sa pripraví obvyklým spôsobom, pričom sa pri konci miešania nahradí časť zámesovej vody prídavkom koncentrátu v množstve 5 až 8% na hmotnosť použitého cementu v hmote.  3. Uzavtvárací náter cementových povrchov:  Na 1 diel koncentrátu sa pridá 4 až 5 dielov vody a po zmiešaní sa pridajú 4 diely cementu. Zmes sa nanáša štetkou alebo kartáčom na podklad predtým penetrovaný.Náter je vhodný ako koncová úprava všetkých pohľadových a nekonštrukčných betónov.  4. Penetrácia podkladu:  Penetrovať je možné akýkoľvek savý podklad.Náter sa pripraví zriedením s vodou v pomere 1:10 až 1:50 dielov. Pri aplikácií na veľmi savý podklad, náter po zaschnutí opakujte. Nanáša sa štetcom alebo rozlievaním, nástrek nie je tak účinný. Vzniknuté mláky alebo prebytočný nános sa rozmetie alebo vysaje hubkou. Zaschnutie trvá cca 3 hodiny, urýchli sa vyššou teplotou a cirkuláciou vzduchu. Ošetrený podklad má vyššiu pevnosť povrchu a je možné ho ďalej upravovať finálnymi nátermi alebo omietkami, ktoré rovnomerne zakotvia.  Náradie je vhodné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a je potrebné ho ihneď po skončení práce umyť vodou. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Prísada do omietky proti vlhkosti 5 l nažltlá

Multifunkčný prípravok určený pre cementové a vápenno-cementové omietky, škárovanie i prípravu sanačných omietok na vlhké murivo. Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti, znižuje riziko výskytu plesní, výkvetov a zvyšuje priľnavosť k podkladu.  Spotreba: - 0,5-1 L/ 50 kg suchej zmesi cementu a vápna Príprava podkladu  Sanovaný podklad musí byť súdržný, dokonale zbavený pôvodnej omietky, všetkých nečistôt a prachu.  Aplikácia  Starú omietku je nutné celoplošne odstrániť na pôvodné murivo až do výšky cca 100 cm nad hranicu vystupujúcej vlhkosti. Ložné i zvislé škáry muriva je potrebné mechanicky vyškrabnúť do hĺbky cca 2 cm. Poškodené murovacie prvky je nutné opraviť murovacou maltou alebo celkom nahradiť. Prísadu pridávajte súčasne so zmesovou vodou alebo ihneď po nej, za stáleho miešania pridávajte piesok, cement prípadne vápno. Čistenie Náradie po použití očistite vodou. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN S2802A - Koncentrát stavebných zmesí 5 kg mliečne biela

Koncentrát pre miešanie s vodou v akomkoľvek pomere. Zjednocuje nasiakavosť, spevňuje podklad a zvyšuje pevnosť a bezprašnosť omietok, poterov a ďalších cementom spojených hmôt. Použiteľný pre cementové, nastavované malty a polymérbetóny, ako penetrácia nových i starých omietok a nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov.  Spotreba: - cca 130 m2/L pri riedení 1:50 na málo savom podklade Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, bez voľných častí prachu, mastnôt a oleja.  Aplikácia  1. Príprava polymérovápennej malty:  Malta sa pripraví z vápenného hydrátu a piesku obvyklým spôsobom. Dávkuje sa cca 10% koncentrátu na obsah hydrátu a súčasne sa zníži dávka vody na potrebnú konzistenciu. Malta ma zvýšenú prídržnosť k podkladu, vyššiu pevnosť a pružnosť.  2. Malty so zvýšenou odolnosťou:  Stavebná hmota sa pripraví obvyklým spôsobom, pričom sa pri konci miešania nahradí časť zámesovej vody prídavkom koncentrátu v množstve 5 až 8% na hmotnosť použitého cementu v hmote.  3. Uzavtvárací náter cementových povrchov:  Na 1 diel koncentrátu sa pridá 4 až 5 dielov vody a po zmiešaní sa pridajú 4 diely cementu. Zmes sa nanáša štetkou alebo kartáčom na podklad predtým penetrovaný.Náter je vhodný ako koncová úprava všetkých pohľadových a nekonštrukčných betónov.  4. Penetrácia podkladu:  Penetrovať je možné akýkoľvek savý podklad.Náter sa pripraví zriedením s vodou v pomere 1:10 až 1:50 dielov. Pri aplikácií na veľmi savý podklad, náter po zaschnutí opakujte. Nanáša sa štetcom alebo rozlievaním, nástrek nie je tak účinný. Vzniknuté mláky alebo prebytočný nános sa rozmetie alebo vysaje hubkou. Zaschnutie trvá cca 3 hodiny, urýchli sa vyššou teplotou a cirkuláciou vzduchu. Ošetrený podklad má vyššiu pevnosť povrchu a je možné ho ďalej upravovať finálnymi nátermi alebo omietkami, ktoré rovnomerne zakotvia.  Náradie je vhodné pri pracovných prestávkach chrániť pred zaschnutím a je potrebné ho ihneď po skončení práce umyť vodou. 

Viac info Cena
NON SLIP AGENT - Protišmykový prášok 0,33 l

Protišmyková prísada pozostávajúca z ľahkých dutých mikroguličiek. Používa sa hlavne ako prísada do farieb na betón a strechy (Betolux, Panssarimaali).

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 5 l

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu.  Aplikácia  Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie.  Čistenie  Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt 5 l nažltlá

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety.  Spotreba: - 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C - 1,5 L / 100 kg cementu do -10°C Aplikácia  Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia je nutné dôkladne miešanie cca 2 minúty pri 1 m3 zmesi. Teplota betónu pri príprave nesmie poklesnúť pod +5°C, lepšie však po +10°C. Pri betónovaní za nízkych teplôt je nutné postupovať podľa zásad pre betonáž pri nízkych teplotách. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu.  Čistenie  Materiál umyte ihneď po použití vodou. 

Viac info Cena
DEN BRAVEN - Plastifikátor betónov hnedá 10 l

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu.  Aplikácia  Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie.  Čistenie  Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

Viac info Cena
Protišmyková prísada - RAPTOR TRACTION 200 g

Aktivácia RAPTOR + protišmyková prísada1. NAMIEŠAŤ tužidlo po hranicu fľaše (to zodpovedá 250 ml RAPTOR Tužidla). Nasadiť viečko a ZAMIEŠAŤ fľašu s tužidlom intenzívne po dobu minimálne 2 minút.2. Polovicu (500 ml) obsahu fľaše odliať do čistej prázdnej nádoby.3. Polovicu (100 g) protišmykovej prísady primiešať do fľaše s hmotou RAPTOR.4. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.5. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI). Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry.6. Ostatnú časť hmoty vliať späť do fľaše, pridať 100 g protišmykovej prísady.7. Dôkladne premiešať po dobu minimálne 2 minút.8. NASTRIEKAŤ – odstrániť vrchnák a pripojiť k pištoli tlak vzduchu 2,7 – 4,8 bar (40-70 PSI).Naniesť na korbu vo vrstvách na získanie požadovanej štruktúry. Opravu alebo ďalšie vrstvy môžete vykonávať po jednoduchom očistení a odmastnení povrchu. Zníženie časov odvetrania, nadmerná hrúbka náteru a / alebo zníženie teploty spomalí dobu schnutia.

Viac info Cena

Najhľadanejšie