COLORLAK PENETRÁCIA S2802 - Hĺbková penetrácia a aditívum bezfarebný 10 L

62,84 € Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Do obchodu

Hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok v interiéri a exteriéri. Znižuje a zjednocuje savosť podkladu a zvyšuje priľnavosť následných vrstiev. Používa sa k penetrácie nového a starého muriva, sadrokartónu, sadrových omietok, vápenných, vápenno-cementových a disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých a cemento-trieskových dosiek.Zjednocuje nesúrodosť podkladu.
Výdatnosť: 
- 10-25 m2/kg
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu
Podklad musí byť vyzretý, chemicky neutrálny, pevný, suchý, zbavený mastnoty, mechanických nečistôt, zatmelený, prebrúsený a zbavený prachu.Staré nepriľnavé nátery je potrebné odstrániť.Penetrácia sa pred aplikáciou vždy riedi a riedenie závisí od druhu, kvality podkladu a účelu použitia.
Aplikácia
Veľmi savé podklady:Penetrácia sa riedi s vodou v pomere 1 diel penetrácie a 7-10 dielov vody.Aplikácia penetrácie sa opakuje v dvoch náteroch.Po 4-6 hodinách je možné aplikovať vrchné nátery.
Bežne savé podklady (betón, murivo):Penetrácia sa riedi vodou v pomere 1 diel penetrácie a 2-4 diely vody.Penetrácia sa aplikuje len v jednej vrstve.
Penetrácia pod fasádne akrylátové farby:Penetrácia sa riedi vodou v pomere 1 diel penetrácie a 1-2 diely vody.Aplikuje sa jedna vrstva.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Chráňte pre mrazom.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Nie sú známe.
Prvky označovania
Nie sú uvedené.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Doplňujúce informácie
EUH 210 Na vyžiadanie je k dispozícií bezpečnostný list.EUH 208 Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (číslo ES 247-500-7) , 2-methylusothiazol-3(2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Iná nebezpečnosť
Látky nespĺňa kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia.

Najhľadanejšie