PAM Magnet it! - Magnetická farba na steny

PAM Magnet it! - Magnetická farba na steny cierny 0,35 l

Vodouriediteľná farba určená na dosiahnutie magnetického efektu. Určená na steny v bytoch, školách, kanceláriách, obchodoch, či reštauráciách. Je vhodná aj na vytvorenie magnetickej tabule na podkladoch ako kartón, sklo, drevo, sololitové dosky, sádrokartón a pod. Náter je umývateľný a umožňuje jednoduché pripevnenie fotografií, či odkazov pomocou neodymových magnetov.  Výdatnosť: - cca 100-150 ml/m2 v jednej vrstve  Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený. Staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť a vyspraviť poškodené časti. Ak je podkladom drevo, tak jeho vlhkosť môže byť maximálne 12%.  Aplikácia  V prípade náteru na steny najskôr použite penetračný náter Pamakryl PEF v jednej vrstve. Náter nechajte schnúť 4 hodiny. Magnet It! aplikujte v 2-3 vrstvách v 4 hodinových intervaloch. Jednotlivé nátery vykonajte do kríža.  Doporučujeme si overiť magnetickosť natretej plochy. Natretú plochu je možné používať po 24 hodinách od ukončenia natierania. Umývateľnosť a písateľnosť je možná po 3 dňoch.  Čistenie náradia  Pracovné pomôcky ihneď po použití umyte vodou.  Klasifikácia v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP):Žiadna.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331+P101 – PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Ak jepotrebná lekárska pomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P501 –Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.Ďalšie údaje:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/dHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobokpripravený na použitie < 130 g/l.Iná nebezpečnosť:Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentnéa vysoko bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č.1907/2006 v platnomznení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

Do obchodu

Najhľadanejšie