PENETRÁTOR KONCENTRÁT - Hĺbková penetrácia 5 L

35,64 € Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Do obchodu

Penetračný prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, zjednocuje savosť, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru.Okrem toho pojí nekompaktné časti pokladu a potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu.Penetrácia sa aplikuje na porézne materiály ako betón, omietky alebo sadrokartón.Vhodná je pre použitie do interiéri aj exteriéru.
Výdatnosť:
- 10-25 m2/L (po nariedení)
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu
Povrch musí byť prd penetráciou dokonale očistený od prachu a nečistôt.Musí byť dostatočne vyzretý a suchý.
Aplikácia
Penetráciu narieďte s vodou v pomere 1:3 (veľmi savé podklady) až 1:5 podľa savosti podkladu.Aplikujte štetcom alebo valčekom až do nasýtenia podkladu.Na povrchu nesmie zostať vrstva nevsiaknutého penetračného náteru.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Prvky označovania
-
Doplňujúce informácie
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériamistanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC SR: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje max. 30 g/l VOC.

Najhľadanejšie