SUPI LATTIAÖLJY - Olej na drevo vo vlhkých priestoroch (zákazkové miešanie) TVT 3436 - thunder 0,9 L

23,81 € Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Do obchodu

Ochranný olej na drevo pre vlhké interiérové priestory, ktorý drevo chráni pred vlhkosťou, nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.Je vhodný pre holé alebo ošetrené drevo. Olej je tiež použiteľný na tepelne upravené drevo a tvrdé drevo. 
Výdatnosť:
- 8-15 m2/L
Riedenie:
- vodou 
Príprava podkladu
Nové čisté drevené povrchy:Vyčistite povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu.Zľahka navlhčite povrch rozprašovaním vody, nechajte vyschnúť a odstráňte vystupujúce uvoľnené drevené vlákna s brúsnym papierom č. 230.Odstráňte prach z brúsenia. 
Predtým ošetrené povrchy olejom na drevo:Vyčistite povrch so Supi Saunapesu podľa pokynov, dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.V prípade potreby prebrúste a odstráňte brúsny prach.Odstráňte uvoľnený materiál škrabkou a/alebo drôtenou kefou. Ak na povrchu zostane viditeľný film, pred ošetrením ho odstráňte.
Aplikácia 
Olej pred aplikáciou a občasne aj počas aplikácie premiešajte.Aplikujte v jednej vrstve tak, že pevne zatlačte štetec alebo špongiou, aby bol všetok olej rovnomerne absorbovaný do dreva.Očistite prebytočný olej po cca 30 minútach.Rovnomernými kontinuálnymi ťahmi pozdĺž celej dosky naneste olej tak, aby ste sa vyhli prekrývaniu.Ošetrenie olejom spôsobuje stmavnutie povrchu. 
Pred použitím sauny ju dôkladne predhrievajte a vetrajte.
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite pomocou vody a mydla.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesiZmes Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008: Aquatic Chronic 3, H412. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v znení neskorších predpisov.
Prvky označovania
Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: bez výstražného slova 
Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
prevencia: P-vety P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.odozva: -uchovávanie:  -zneškodňovanie: - 
Obsahuje:Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (OIT) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice.
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Najhľadanejšie