V 2076 FANETA - Farba na strešnú krytinu 6 kg 0840 - červenohnedá

53,74 € Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Do obchodu

Vodou riediteľná farba určená pre exteriérové nátery strešnej krytiny alebo omietok.Farba sa veľmi ľahko nanáša, výborne odoláva vonkajším podmienkam a nezapácha.Vhodná je pre náter vláknocementových, betónových a pórobetónových výrobkov, vyzretých vápenných a vápenno-cementových omietok a pod.
Prečítajte si náš blog: 11 bodov ako správne natrieť strechu
Výdatnosť: 
- 6-9 m2/kg
Riedenie: 
- vodou 
- aplikácia štetcom a valčekom: 5-10% vody- aplikácia vysokotlakovým striekaním: bez riedenia vodou- aplikácia vzduchovým striekaním NT: 5-10% vody
Príprava podkladu 
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, vyzretý, bez prachu a iných nečistôt. Vápennocementové omietky musia byť vyzreté minimálne 2-4 mesiace a betón 4-6 mesiacov. Podklad napenetrujte napúšťadlom FANO alebo farbou Faneta zriedenou s vodou v pomere 1:1.
Aplikácia 
Farbu je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 4-6 hodín.
Čistenie náradia 
Náradie po skončení prác umyte vodou ešte pred zaschnutím farby. Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadna
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje 1,2-bezizotiazol-3-ón, zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2- metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: -
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Najhľadanejšie